loading...
گروه کتیرا پیشرو در ارائه اطلاعات صحیح پیرامون گیاهان دارویی

کتیرا

  ارزیابی اثر حشره کشی اسانس برخی گیاهان دارویی علیه حشرات بالغ و لاروهای سنین مختلف شب پره آرد، EPhestia Kuehniella    طیبه صالحی 1 علیرضا عسکریان زاده2، عزیز شیخی گرجان 3و جابر کریمی3 1-    دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران 2-    استادیار گروه گیاهپزشکی،دانشکده علوم کشاورزی،دانشگاه شاهد،تهران 3-    استادیار گروه حشره شناسی، مؤسسه گیاهپزشکی کشور، تهران    …

اخیراً تحقیقات زیادی در رابطه با کاربرد اسانس های گیاهی یا اجزای سازنده انها به عنوان جایگزین ایمن برای فومیگانت های متداول انجام شده است. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس دو گیاه برگ بو ومورد  روی افراد بالغ 1روزه ولاروهای سنین 2،3 و 4 شب پره آردEphestia kuehniella مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
بازدید : 1412 تاریخ : پنج شنبه 24 / 04 / 1395 زمان : 23:54 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

مطالب